fbpx

Aţi fost sancţionat contravenţional şi doriţi să contestaţi sancţiunea în instanţă? Iată un model de plângere contravenţională care vă poate fi de ajutor.

Probabil că vi s-a întâmplat să fiţi sancționat contravențional pe nedrept şi să doriţi să contestaţi legalitatea şi/sau temeinicia procesului-verbal de contravenţie la instanţa de judecată.

Vă prezint mai jos un model de plângere contravenţională pe care o puteţi introduce la judecătoria în a cărei circumscripţie a fost săvârşită contravenţia, în exemplare suficiente pentru comunicare şi un exemplar pentru instanţa de judecată.

La plângerea contravenţională se anexează copii după procesul-verbal de contravenţie, cartea de identitate a reclamantului, precum şi orice alte înscrisuri, certificate pentru conformitate cu originalul şi în exemplare suficiente pentru comunicare.

Plângerea se taxează cu taxă de timbru judiciar de 20 lei.

Pentru primul termen de judecată veţi fi citat prin poştă, iar evoluţia cererii dumneavoastră o puteţi urmări pe portalul instanţelor de judecată, introducând numărul dosarului civil în rubrica de căutări.

Succes!

JUDECĂTORIA ….

Plângere contravențională

Domnule Președinte,

Subsemnatul, ___________, domiciliat în ______________________, identificat prin CI seria ____ nr. ____________, CNP _______________, în temeiul disp. art. 31 din OG 2/2001 și în contradictoriu cu intimata

____________________________, cu sediul în __________________, formulez prezenta:

Plângere contravențională

împotriva procesului-verbal seria _________ nr. ____________ din ________ prin care solicit anularea acestuia ca nelegal și netemeinic, exonerarea de plata amenzii, iar în subsidiar solicit înlocuirea amenzii cu avertismentul, cu cheltuieli în sarcina intimatei.

Motivele sunt următoarele:

În fapt, la data de __________, în jurul orelor ___________, circulam cu autoturismul _____________________, când _____________________

Potrivit disp. art. 1 din OG 2/2001, Constituie contravenţie fapta săvârşită cu vinovăţie, stabilită şi sancţionată prin lege, ordonanţă, prin hotărâre a Guvernului sau, după caz, prin hotărâre a consiliului local al comunei, oraşului, municipiului sau al sectorului municipiului Bucureşti, a consiliului judeţean ori a Consiliului General al Municipiului Bucureşti.

De asemenea, instanţa de judecată trebuie să analizeze temeinicia procesului-verbal de contravenţie contestat atât prin prisma reglementărilor interne, cât și prin prisma jurisprudenţei CEDO, direct aplicabilă în dreptul intern.

Astfel, vă rugăm să observați faptul că în cauză sunt incidente garanţiile prevăzute de art. 6 din Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale cu privire la prezumţia de nevinovăţie în favoarea petentului.

Deşi art. 34 din O.G. 2/2001 prevede faptul că procesul-verbal face dovada situaţiei de fapt şi a încadrării în drept până la proba contrară, iar potrivit dispozițiilor Codului de procedură civilă, reclamantul are sarcina probei, art. 6 CEDO instituie o prezumție relativă de nevinovăție a petentului, ceea ce înseamnă că veridicitatea celor constatate prin procesul-verbal de contravenție trebuie să fie susținute și de probe concludente, în caz contrar fiind incident principiul in dubio pro reo.

În subsidiar, dacă din probele ce se vor administra în cauză va reieși că am săvârșit faptele arătate în procesul-verbal, solicit instanței de judecată să facă o reindividualizare a sancțiunii aplicate și să dispună înlocuirea sancțiunii amenzii cu avertismentul, în baza disp. art. 21 din OG nr. 2/2001.

Astfel, potrivit disp. art. 21 al. (3) din OG 2/2001, Sancţiunea se aplică în limitele prevăzute de actul normativ şi trebuie să fie proporţională cu gradul de pericol social al faptei săvârşite, ţinându-se seama de împrejurările în care a fost săvârşită fapta, de modul şi mijloacele de săvârşire a acesteia, de scopul urmărit, de urmarea produsă, precum şi de circumstanţele personale ale contravenientului şi de celelalte date înscrise în procesul-verbal, iar potrivit art. 7 al. (3), Avertismentul se poate aplica şi în cazul în care actul normativ de stabilire şi sancţionare a contravenţiei nu prevede această sancţiune.

Avertismentul este cea mai blândă sancţiune contravenţională principală. S-a constatat că în practică, agenţii constatatori abuzează prin aplicarea de amenzi contravenţionale chiar şi celor mai neînsemnate contravenţii cu toate că ar fi mai indicat să uzeze mai mult de sancţiunea contravenţională a avertismentului.

S-a constatat o exigenţă sporită în ceea ce priveşte aplicarea sancţiunilor contravenţionale şi se merge chiar spre limita maximă a amenzilor, nicidecum spre aplicarea avertismentului.

De aceea, se impune ca organele competente să înţeleagă că orice sancţiune juridică, inclusiv cea contravenţională, nu reprezintă un scop în sine, ci un mijloc de reglare a raporturilor sociale, de formare a unui spirit de responsabilitate, iar pentru aceasta nu este nevoie ca în toate cazurile să se aplice sancţiunea amenzii.

În concluzie, solicităm admiterea plângerii contravenționale, anularea procesului verbal de contravenție seria –——- nr. –——– din –————- și exonerarea de plata amenzii contravenționale. În subsidiar, solicităm înlocuirea sancțiunii amenzii cu sancțiunea mai ușoară a avertismentului.

Cu cheltuieli de judecată în sarcina intimatei.

În drept, disp. art. 108 și 118 din OUG 195/2002, disp. art. 1, art. 21, art. 34 din OG 2/2001, disp. art. 249 Cod procedură civilă.

Probe, înscrisuri, martori, prezumții.

Solicităm audierea martorei —————-

În temeiul disp. art. 223 al. 3 din Codul de procedură civilă, solicităm ca judecata să se desfășoare și în lipsa noastră.

Timbrăm prezenta cerere cu taxă de timbru judiciar de 20 lei.

Anexăm copie după procesul-verbal de contravenție și înscrisuri.

Data

Nume,

Prenume,

Semnătura,

Domnului Președinte al Judecătoriei ——–